Laatste Nieuws

Rijswijk bereikbaar, leefbaar en veilig met het mobiliteitsprogramma Rijswijk 2040

 

Het college van burgemeester en wethouders van Rijswijk heeft deze week het Mobiliteitsprogramma Rijswijk 2040 vastgesteld. Het mobiliteitsprogramma is een samenhangend pakket van maatregelen waarmee de gemeente samen met Rijswijkers en partners in de stad en de regio de bereikbaarheid van de stad wil veiligstellen en de leefbaarheid en veiligheid van Rijswijk verbeteren.
 

Rijswijk groeit. Tot 2040 komen er in Rijswijk naar verwachting 8.000 tot 10.000 woningen bij door nieuwbouw en door het ombouwen van leegstaande kantoren. Ook komen er tot 2040 naar verwachting zo’n 4.000 banen bij. Delft en Den Haag groeien eveneens. Al die nieuwe inwoners en werknemers zorgen voor meer drukte op de weg, het fietspad, de stoep en in het openbaar vervoer.

Rijswijk bereikbaar, leefbaar en veilig met het mobiliteitsprogramma Rijswijk 2040

De druk op parkeerplaatsen neemt verder toe en er komt nog meer vracht- en bestelverkeer in de stad. Het gevolg is dat mensen zich niet meer op een snelle en prettige manier kunnen verplaatsen in, van en naar Rijswijk.

Daarnaast neemt het aantal verkeersslachtoffers in Nederland de laatste jaren toe, met de snelste stijging in de regio Zuid-Holland. Rijswijk staat in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag derde op de lijst van meeste verkeersslachtoffers per inwoner. Ook op het gebied van luchtkwaliteit voert Rijswijk de verkeerde lijstjes aan: Rijswijk heeft de op één na slechtste luchtkwaliteit van Nederland. Bovendien rijden er op sommige plekken in de stad zoveel (vracht)auto’s, dat de geluidsnorm overschreden wordt. Als er niks gebeurt, dan verslechteren de verkeersveiligheid, de luchtkwaliteit en de geluidshinder nog verder. Zeker met de extra groei van de stad.

Actie is nodig

Wethouder Mobiliteit Björn Lugthart: “Mobiliteit is een onderwerp dat sterk leeft in Rijswijk. Regelmatig spreken inwoners mij aan over problemen rond verkeerveiligheid, parkeercapaciteit en verkeersdoorstroming. Het mobiliteitssysteem staat onder druk. Als we niets doen wordt het onleefbaar in Rijswijk. Actie is nodig. We zullen op een andere manier met mobiliteit om moeten  gaan. Daarom werken we aan oplossingen en maatregelen om Rijswijk ook de komende jaren bereikbaar, verkeersveilig en leefbaar te houden. Dat doen we met het Mobiliteitsprogramma Rijswijk 2040, samen met de Rijswijkse inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, omdat zij als geen ander weten wat er speelt en welke oplossingen nodig zijn.”

Mobiliteitsprogramma Rijswijk 2040

Het Mobiliteitsprogramma Rijswijk 2040 is een samenhangend pakket van maatregelen waarmee de gemeente de bereikbaarheid van de stad wil veiligstellen en de leefbaarheid en veiligheid van Rijswijk verbeteren. Het mobiliteitsprogramma is opgesteld op basis van onderzoek en nieuwe inzichten, in samenspraak met Rijswijkers en partners in de stad en de regio. Aan hen is gevraagd hoe zij aankijken tegen mobiliteit en wat zij belangrijk vinden in de stad, hun woon- en leefomgeving.

Knelpunten

De belangrijkste knelpunten die hier uit naar voren kwamen betreffen de drukte op de Prinses Beatrixlaan en de overige toegangswegen tussen Den Haag en Rijswijk, verkeerd afgestelde verkeerslichten, hard rijdend verkeer, de verkeerssituatie rond de Sir Winston Churchilllaan en winkelcentrum In de Bogaard en problemen met fietspaden. Als belangrijke verbeterpunten werden genoemd: betere kwaliteit van de fietspaden en de stoepen, kortere wachttijd bij verkeerslichten voor fietsers en voetgangers, meer fietsparkeerplaatsen, meer / betere oversteekplaatsen voor voetgangers, meer directe busverbindingen met gebieden buiten Rijswijk en een betere overstap van bus en tram op trein. Ook is de mensen gevraagd wat zij belangrijk vinden in hun eigen straat. Hier blijken verkeersveiligheid en groen de twee belangrijkste punten te zijn, gevolgd door het parkeren van de auto, ruimte om te lopen en spelen. Dit verschilt per wijk. In sommige wijken vinden mensen er  meer aandacht moet zijn voor lopen en fietsen, in andere aan de auto, of aan het openbaar vervoer.

Kansen  

Voor de uitwerking van het mobiliteitsprogramma heeft de gemeente een aantal uitgangspunten geformuleerd, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van kansen. Meer aandacht voor de leefomgeving en de betrokkenheid van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties staat daarbij centraal. De gemeente wil daarnaast Rijswijkse gebiedsontwikkelingen benutten, bijvoorbeeld door te zorgen voor goede openbaar vervoerverbindingen en de aanleg van looproutes en fietspaden en door bijvoorbeeld deelmobiliteit te faciliteren. Ook de opkomst van nieuwe vervoermiddelen zoals e-bikes, elektrische auto’s en deelauto’s, deelfietsen en deelscooters biedt nieuwe mogelijkheden om efficiënt te reizen. Ten behoeve van de verkeersveiligheid wil de gemeente op meer wegen de toegestane maximumsnelheid verlagen naar 30 kilometer per uur. Daarnaast gaat de gemeente meer gebruik maken van beschikbare data over waar, wanneer, hoe en waarom we ons verplaatsen. Dit biedt inzicht in knelpunten om zo tijdig te kunnen bijsturen, bijvoorbeeld door wegaanpassingen, slimme verkeerslichten en reisadvies in apps.

Laat weten wat u vindt

De komende weken wordt aan alle Rijswijkers gevraagd om op het Mobiliteitsprogramma te reageren. Het Mobiliteitsprogramma is vanaf 15 september in te zien bij de balie van het gemeentehuis en op Mobiliteitsprogramma 2040 | Gemeente Rijswijk. U kunt reageren via mobiliteitsvisie@rijswijk.nl(link stuurt een e-mail)

Ook zullen vervolggesprekken gevoerd worden met de inwoners, bedrijven en organisaties die betrokken waren bij de totstandkoming van het programma. De input die daarmee wordt opgehaald wordt verwerkt in het programma. Daarna zal het programma aan de gemeenteraad ter vaststelling worden aangeboden. Dat zal naar verwachting eind dit jaar zijn. Na vaststelling van het Mobiliteitsprogramma 2040 wordt dit vertaald in een mobiliteitsstrategie en een uitvoeringsprogramma, ook weer samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Als we doen wat we deden, krijgen we wat we kregen

Björn Lugthart: “Willen we die schone, leefbare en veilige stad, dan is daarvoor nodig dat we anders over mobiliteit gaan denken. Om te behouden wat we hebben, zullen we moeten veranderen. Dat vraag ik aan iedereen, want alleen samen kunnen we voor de oplossing zorgen. Zodat we – als we in 2040 de vraag krijgen: hoe bereikbaar zijn we in Rijswijk eigenlijk? – nog steeds volmondig ‘Goed!’ kunnen roepen.”

               

Met het Mobiliteitsprogramma Rijswijk 2040 wil wethouder Björn Lugthart een einde maken aan overvolle wegen in Rijswijk, zoals hier op de Prinses Beatrixlaan (foto: Frank Jansen)
Terug
vrijdag 17 september 2021 08:11:16 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob