Laatste Nieuws

Begroting 2020: de basis op orde

 

Het college van burgemeester en wethouders brengt de financiën op orde om de komende jaren verder te bouwen aan Rijswijk. Dat is te lezen in de meerjarenbegroting 2020-2023 die vandaag is gepubliceerd.

Onder meer door de achterblijvende uitgaven van het Rijk en de transitie van de jeugdzorg staan bij veel gemeenten de financiën onder druk. In Rijswijk is dit niet anders. In 2018 bedroeg het totale tekort 7,5 miljoen euro en in 2019 stevent de gemeente af op een tekort van bijna 3 miljoen euro.

Wethouder Financiën Jeffrey Keus wil hier de komende jaren op anticiperen. "Om de dreigende tekorten af te wenden en niet verder in te teren op de reserves, ontkomen we niet aan bezuinigingen. We hebben daarom onze uitgaven kritisch tegen het licht gehouden. Een belangrijke leidraad daarbij is geweest om voorzieningen voor inwoners en ondernemers zo veel mogelijk in stand te houden in Rijswijk.

Begroting 2020: de basis op orde

Daarnaast besparen we op de gemeentelijke organisatie door slimmer en anders te werken. Dat geldt ook voor het sociaal domein; zo krijgen we meer grip op de kosten en de toegang. Ook vragen we een bescheiden bijdrage van onze subsidiepartners. Daarnaast houden we rekening met het wegvallen van het jaarlijkse dividend vanuit Eneco. Het resultaat is een weloverwogen pakket voorstellen, dat naast bezuinigingen en efficiencymaatregelen ook uit investeringen bestaat. Investeringen die bijdragen aan de 'basis op orde' en die er toe bijdragen dat Rijswijk voor nu en in de toekomst een financieel gezonde gemeente blijft."

Investeren in de stad

Het college blijft ook de komende jaren investeren in de stad samen met inwoners, bedrijven en organisaties. Het gaat door met de ontwikkeling van Rijswijk Buiten, de Plaspoelpolder, In de Bogaard en Te Werve, evenals economie, mobiliteit, veiligheid, onderwijs, werk, welzijn, sport en gezondheid. Daarnaast zet het college in op woningbouw met de focus op middenhuur en met voorrangsregels voor inwoners op de sociale woningmarkt. De nadruk ligt op 'de basis op orde'. Dit omvat allerlei zaken. Van het groenbeheer in de openbare ruimte tot een bloeiend verenigingsleven, van eenzaamheidsbestrijding tot een efficiëntere gemeentelijke organisatie en betere dienstverlening.

Lokale lasten blijven onder gemiddelde regio

Bij het inzamelen en verwerken van afval geldt het motto 'de vervuiler betaalt'. Daarom is het streven de afvalstoffenheffing zo veel mogelijk kostendekkend te laten zijn. Dat is in Rijswijk niet het geval. Dat wordt nu gecorrigeerd door de afvalstoffenheffing geleidelijk te verhogen. De OZB wordt daarentegen niet verhoogd. Zo blijven de lokale lasten in Rijswijk onder het gemiddelde van de regio Haaglanden.

Duurzaam en innovatief

Om Rijswijk toekomstbestendig te maken blijven duurzaamheid en innovatie in alle domeinen belangrijke thema's, zoals duurzame inkoop en de verduurzaming van de bouw, evenals klimaatadaptatie als onderdeel van ontwikkelprojecten, maar ook innovatie in het sociaal domein en op economisch vlak.

Samen bouwen aan Rijswijk

Wethouder Keus: "Met deze begroting geven wij gevolg aan onze ambitie om samen met inwoners, ondernemers en organisaties te bouwen aan een sociaal, veilig en duurzaam Rijswijk. Een stad waar je kunt werken, wonen, onderwijs volgen en genieten van natuur, sport en cultuur. Een stad waar iedereen die dat wil, kan meedoen. En waar bedrijven en maatschappelijke organisaties ruimte krijgen om hun activiteiten te ontplooien en te ontwikkelen."

De begroting wordt op 7 november behandeld in de gemeenteraad.

De volledige begrotingstekst vind u op www.rijswijk.nl/begroting.
Terug
vrijdag 11 oktober 2019 07:30:07 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob