Laatste Nieuws

Masterplan In de Bogaard en omgeving

 

Samen naar een ‘levendig woon-, winkel- en verblijfsgebied: een toekomstbestendig stadscentrum van Rijswijk’. Dat is de ambitie die we in de Gebiedsvisie voor In de Bogaard als bewoners, ondernemers, eigenaren en gemeente samen hebben uitgesproken. En daar wordt volop aan gewerkt! 

Diverse eigenaren en huurders van kantoor- en winkelpanden, ondernemers, winkeliers, ontwikkelaars en gemeente werken gezamenlijk aan een ‘toekomstbestendig In de Bogaard en omgeving’. Dat wil zeggen aan een levendig gebied waar het nu en in de toekomst fijn wonen, werken, winkelen en recreëren is. 

Masterplan In de Bogaard en omgeving

Samenwerking

Winkelcentrum In de Bogaard was begin jaren zestig het eerste overdekte winkelcentrum in ons land. Ook functioneerde de omgeving als een belangrijk vestigingsgebied voor kantoren. Maar de wereld veranderde en verandert nog steeds. Er volgden verschillende renovatieprojecten en daarna nog een recessie. Bovendien kwam er steeds meer concurrentie. Internet veranderde het speelveld en ook omringende gemeenten zaten niet stil. Al enkele jaren werkt de gemeente intensief samen met de vastgoedeigenaren en winkeliers. Volop reden om deze samenwerking nog meer te intensiveren en verder te werken aan een toekomstbestendig In de Bogaard en omgeving.

De panden in het winkelcentrum zijn in eigendom van verschillende eigenaren. Zij gaan dus over de invulling van de functies in het winkelcentrum én over de huurtarieven. Q-park exploiteert de garages in het gebied. Het grootste deel van de openbare ruimte, waaronder het Bogaardplein, valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. We zijn met elkaar in gesprek om het winkelcentrum en het omliggende gebied zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Masterplan In de Bogaard en omgeving

Om de verschillende (her)ontwikkelingen in en rondom In de Bogaard in samenhang te kunnen laten bijdragen aan de ambities uit de Gebiedsvisie, wordt het Masterplan In de Bogaard en omgeving opgesteld. In dit Masterplan willen we richting geven aan toekomstige ontwikkelingen en initiatieven, om In de Bogaard weer tot een levendig stadscentrum te maken. Hiervoor worden, met als ten tijde van de Gebiedsvisie, gesprekken gevoerd met diverse partijen, werksessies georganiseerd met eigenaren, ondernemers en winkeliers en bijeenkomsten georganiseerd met omwonenden en andere belangstellenden in Rijswijk. Een visie op het gebied moet immers ontstaan in samenspraak met de omgeving. Uiteindelijk moeten alle ontwikkelingen op elkaar aansluiten en elkaar versterken, waardoor een aantrekkelijk geheel ontstaat. Planning is om het Masterplan eind 2019 ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen.

 

Ontwerp Masterplan ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerp ‘Masterplan In de Bogaard’ vrijgegeven voor terinzagelegging. Het ontwerp Masterplan ligt daarom met ingang van vrijdag 6 september tot en met donderdag 17 oktober 2019 ter inzage bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis, Bogaardplein 15 te Rijswijk. De balie is op dinsdag t/m donderdag geopend van 9:00 uur tot 17:00 uur en op maandag en vrijdag van 9:00 uur tot 12:00 uur. De pdf-stukken behorende bij het ontwerp Masterplan vindt u bovendien rechts op deze pagina.

Gedurende de termijn kan een ieder een inspraakreactie over het ontwerp Masterplan sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, t.a.v. dhr. A. Stam, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Indienen van een inspraakreactie per e-mail is ook mogelijk. Mail dan naar kcc@rijswijk.nl (link stuurt een e-mail), onder vermelding van ‘inspraakreactie Masterplan In de Bogaard’.

Inloopbijeenkomst

Tijdens de terinzagelegging wordt op maandag 16 september 2019 een inloopbijeenkomst georganiseerd. De bijeenkomst vindt plaats in het Stadhuis aan het Bogaardplein 15. U kunt vrij binnenlopen tussen 19:00 uur en 21:00 uur. Als u na het lezen van het ontwerp Masterplan nog vragen heeft, kunt u deze tijdens de inloopbijeenkomst stellen. Het doel van deze bijeenkomst is dan ook om ruimte te bieden voor vragen over het ontwerp Masterplan, de laatste stand van zaken en de verdere procedure.
Terug
vrijdag 6 september 2019 09:51:41 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob