Laatste Nieuws

Vaarwegverbreding Rijn-Schiekanaal

 

De provincie Zuid-Holland is gestart met groot onderhoud aan de oevers langs het Rijn-Schiekanaal. De te vervangen oeverconstructies zijn aan het einde van de levensduur en voldoen niet meer aan de huidige norm.

Ter hoogte van de verffabriek (Delftweg 58a-65) wordt de vaarweg over een lengte van circa 260 meter tussen 1,30 meter en 1,75 meter verbreed. De vaarwegverbreding wordt uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van een verbetering van de doorvaart van het bestaande vaarverkeer en het voldoen aan veiligheidsnormen. De capaciteit van de vaarweg neemt niet toe. Het aantal schepen dat gebruikt maakt van de vaarwegen blijft gelijk. Aangezien de vaarwegverbreding niet past binnen de geldende beheersverordening “Kraayenburg” is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Vaarwegverbreding Rijn-Schiekanaal

Ter inzage

Op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening ligt het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage vanaf vrijdag 21 juni 2019 tot en met donderdag 4 juli 2019. Iedereen kan het plan bekijken en desgewenst een inspraakreactie indienen. U kunt een inspraakreactie richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, t.a.v. M.C. de Hoog.  Voor meer informatie wordt verwezen naar de publicatie.

Inloopbijeenkomst

Tijdens de inspraakperiode wordt op maandag 24 juni 2019 een inloopbijeenkomst georganiseerd. De bijeenkomst vindt plaats in de Gemeentewerf Rijswijk aan de Steenplaetsstraat 2A. U kunt vrij binnenlopen tussen 18:00 en 20:00 uur. Het doel van deze bijeenkomst is om u te informeren over het voorontwerpbestemmingsplan, de bestemmingsplanprocedure en de stand van zaken. Tijdens deze bijeenkomst zijn medewerkers van de provincie Zuid-Holland en van de gemeente Rijswijk aanwezig om uw vragen te beantwoorden.
Terug
zaterdag 22 juni 2019 09:17:34 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob