Laatste Nieuws

Braillelaan 10

 

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat zij op 17 oktober 2018 een omgevingsvergunning hebben verleend voor nieuwbouw aan de Braillelaan 10, inclusief loopbrug. 

Omdat het bouwplan niet past in het geldende bestemmingsplan is deze omgevingsvergunning voorbereid met de uitgebreide procedure als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Hiervoor was een Verklaring van Geen Bedenkingen (VVGB) van de gemeenteraad nodig. De ontwerp-VVGB is door de gemeenteraad afgegeven op 12 juni 2018. De ontwerp-omgevingsvergunning heeft samen met de bijbehorende ontwerp-VVGB, gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Dit was van vrijdag 6 juli 2018 tot en met donderdag 16 augustus 2018. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.  De definitieve omgevingsvergunning is dan ook ongewijzigd gebleven ten opzichte van de ontwerp-omgevingsvergunning. Hiermee wordt (conform het raadsbesluit over de ontwerp-VVGB van 12 juni 2018) de VVGB nu geacht definitief te zijn.

Braillelaan 10

Beroepstermijn

De relevante stukken liggen vanaf vrijdag 26 oktober 2018 tot en met donderdag 6 december 2018 ter inzage (de beroepstermijn). Analoge stukken liggen ter inzage bij de balie publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis, Bogaardplein 15 te Rijswijk. De balie is op werkdagen geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur en op donderdag ook van 09.00 uur tot 17.00 uur. Tevens kunt u de stukken bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Zoekt u in dat laatste geval op het volgende identificatienummer (IDN): NL.IMRO.0603.pbbraillelaan10-VA01.

Broep tegen de omgevingsvergunning en VVGB Een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om gedurende de terinzagelegging van de ontwerp-omgevingsvergunning en/of ontwerp-VVGB een zienswijze in te dienen, kan gedurende de beroepstermijn beroep instellen bij de Rechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een beroepschrift dient de gronden van beroep en het kenmerk van het besluit tegen welke het zich richt te bevatten. Verder dient het beroepschrift te worden gedateerd en te worden voorzien van naam, adres en handtekening van de belanghebbende.

Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA,  Den Haag. 

Het is voor burgers ook mogelijk om een beroep of een verzoek om voorlopige voorziening digitaal bij de Raad van State in te dienen via het Digitaal loket (https://digitaalloket.raadvanstate.nl/(externe link)). Voor het digitaal verzenden van het verzoek om voorlopige voorziening moet u beschikken over DigiD.
Terug
vrijdag 9 november 2018 09:36:14 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob